تصاویر هوایی از خلوتی نقاط مختلف جهان

در سایت باشگاه آذر مطلب تصاویر هوایی از خلوتی نقاط مختلف جهان مشاهده می کنید
با توجه به شیوع کرونا ویروس در جهان بیشتر اماکن خالی از جمعیت شده است.
ممنون بابت بازدید از سایت azargym باشگاه آذر