باشگاه آذردر این فیلم بانوان مسلمان و ایرانی که در مسابقات ورزشی هم حجاب خود را رعایت کردند را مشاهده می کنید.

درباره : بدنسازی